Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd), voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Troetels en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites waarnaar Troetels op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Troetels adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Troetels

Troetels is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Troetels.

Troetels is bekend onder BTW nummer BE 0866.617.497. Troetels is gevestigd:

1) Aarschotsesteenweg 237, 2230 Ramsel

2) Leuvensesteenweg 120BIS, 3290 Diest

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Troetels kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

  • Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan als kortingsklant, factuurklant, door ons te mailen met een vraag over onze goederen of diensten of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Troetels kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Troetels en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Troetels verstrekt. Troetels kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens/factuurgegevens, waaronder door jou verstrekte naam, adres, informatie over je huisdieren en BTW nummer.
  • Gegevens die je indient als je bij ons solliciteert, zoals je CV, motivatie en gerelateerde informatie.

 

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Troetels gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbieden van producten en diensten via onze fysieke winkel en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
  • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
  • Voor het maken van analyses omtrent aankoopgedrag in onze fysieke winkel(s)
  • Om je persoonlijke informatie te verstrekken per e-mail
  • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Troetels kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Troetels kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op Troetels rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Troetels bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 24 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Onder het beëindigen van een overeenkomst wordt in dit geval verstaan  afmelden van een nieuwsbrief. Indien u uw gegevens volledig wilt laten verwijderen kunt u hiertoe een verzoek indienen (zie onder).

Welke rechten heb jij?

U dient er zelf voor te zorgen dat Troetels over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres troetels@skynet.be kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Troetels,of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Troetels zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Troetels of aan de wettelijk bevoegde instelling in ons land.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Troetels neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Troetels via troetels@skynet.be

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Troetels omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via troetels@skynet.be